فلاشر

فلاشر

فلاشر LED تابلو ثابت دستگاهی است که خروجی جریان را تحت کنترل خود دارد و از این طریق می تواند افکت های از قبل طراحی شده را به نمایش بگذارد.